Continuing The Celebration For

Nhai Thi Vu

Sunrise: September 2, 1959 – Sunset: December 29, 2021

(Click the image to view the full program)

Life’s Journey

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Share your condolences

 
 
 
 
 
 
 
(no entries yet)